Dạy vẹt (két) lăn tròn

  • Đặt vẹt trên mặt phẳng ra lệnh “ lăn” đồng thời 2 tay ép hai bên người vẹt lăn à click à thưởng. Lặp lại thao tác cho Vẹt quen với động tác. Sau khi quen với động tác đó thì bạn có thể dùng 1 tay để thực hiện lăn Vẹt. Tiếp tục lặp lại thao tác và sẽ giảm lực lăn Vẹt dần để theo thói quen và tự Vẹt lăn. Khi đó  bạn chỉ cần ra lệnh lăn rồi chìa tay ra là Vẹt thực hiện bài tập

Chuyên mua bán vẹt , dạy vẹt làm trò – Petmeshop

  • Kết thúc.