Dạy vẹt (két) hôn môi

  • Ra lệnh “hôn “ rồi kẹp một miếng bánh nhỏ hay hoa quả,… thức ăn Vẹt thích vào giữa hai môi bạn đưa lại gần chú Vẹt sẽ với lấy thức ăn –> bấm “click” –> ( phần thưởng lần này chính là thức ăn Vẹt vừa lấy được). Lặp lại thao tác trên cho đến khi tôi ra lệnh “hôn “ đưa môi tới (lần này không cần có thức ăn kẹp ở môi nữa) theo phản Vẹt sẽ vươn mỏ ra tìm thức ăn ở môi bạn. Khi mỏ Vẹt chạm vào môi bạn —>bấm “click” –> thưởng. Lặp lại cho tới khi thành thạo.
  • Chuyên mua bán vẹt , dạy vẹt làm trò – Petmeshop
  • Kết thúc.