091.709.6677

{:vi}Còi Huấn Luyện Vẹt{:}{:en}Whistle{:}

110.000

{:vi}Còi huấn luyện dành để huấn luyện các loại vẹt cũng như một số loài thú khác.{:}{:en}Whistle for training parrots and some other birds{:}