091.709.6677

{:vi}Cho ăn & tập cho vẹt tự ăn{:}{:en}Feed and teach the parrots to eat{:}

Cho vẹt ăn và tập cho vẹt tự ăn

{:vi}Cho Vẹt ăn:

– Cấu trúc ruột chim thẳng tiêu hóa hết toàn bộ thức ăn chứa ở diều trong vòng 2 tiếng đồng hồ với thức ăn mềm và dễ tiêu thì khoảng thời trên được rút ngắn đi (tránh tình trạng để chim tiêu thụ hết toàn bộ thức ăn mới cho ăn ).

– Ở tự nhiên chim bố mẹ liên tục tha mồi về chia cho đàn con khoảng thời gian chim mẹ tha mồi về khoảng 10-20 phút 1 lượt về. Tùy độ tuổi chim non mà tần số tha về nhanh hay chậm. Đó là khoảng thời gian chia thức ăn cho một đàn. Như vậy có nghĩa là với một con Vẹt thì khoảng thời gian bạn lặp lại bữa ăn là khoảng 30-40 phút 1 lần là hợp lý.

– Mỗi lần cho ăn không được cho ăn no ( điều này rất quan trọng tuân theo đúng quy luật tự nhiên chim non mỗi lần chim mẹ mang một chút về và ăn nhưng không lần nào được ăn no trong một lần cả) và làm như vậy hệ tiêu hóa của Vẹt làm việc rất tốt, tránh tình trạng hôm nay ăn no , ngày hôm sau bỏ bữa.

Đút bột cho vẹt non
Đút ăn cho vẹt sơ sinh, vẹt non

Tập cho Vẹt tự ăn:

 Đến giai đoạn khi Vẹt bung hầu hết lông chúng ta nên tập cho Vẹt tự ăn vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bên cạnh đút cho Vẹt ăn được .

– Và bắt đầu tập cho Vẹt ăn với thức ăn cứng hơn. Để tập cho Vẹt tự ăn theo thói quen chúng ta xúc cho Vẹt ăn nhưng giờ không đút vào miệng cho Vẹt nữa. Mà để gần mỏ cho Vẹt tự với thức ăn để ăn. Khi quen dần với bài tập đó chúng ta sẽ quệt thức ăn trên miệng cốc và đưa cốc lại gần miệng và tập cho Vẹt ăn trên miệng cốc. Tiếp đến khi Vẹt quen với bài tập trên thì chúng ta có thể cho thức ăn vào cốc để Vẹt ăn. Và thức ăn giờ vẫn là thức ăn mềm.

 Bên cạnh tập cho Vẹt tự ăn thì chúng ta vẫn cho ăn đút tạo tình cảm với Vẹt. Tiếp đến chúng ta sẽ thả thức ăn cứng lẫn thức ăn mềm cho Vẹt tập ăn và làm quen. Giờ thì có thể tùy vào độ tuổi mà có thể cho thức để Vẹt tự ăn.

 Hãy tập cho Vẹt tự ăn ở độ tuổi trước khi tập bay. Vì khi Vẹt tập bay ở giai đoạn đó Vẹt rất biếng ăn. Việc đút cho Vẹt ăn trở lên khá vất vả trong giai đoạn này. Vậy thì tại sao chúng ta không để Vẹt tự ăn theo nhu cầu bản thân? Việc chúng ta đút trong giai đoạn này chỉ nên đút 1/2 khả năng ăn của nó. Và để nó tự ăn phần còn lại thì nếu đói nó ăn nhiều. Nếu no nó sẽ ăn thêm ít. Vừa với mức độ dạ dày của nó còn nếu chúng ta đút khi nó không muốn ăn sẽ tạo nên cảm giác chán ăn kéo theo đến cả bữa sau.

Tập cho vẹt tự ăn

Vẹt tự ăn

– Khi Vẹt lớn việc cho ăn ít người qua tâm nữa. Chính điều này sẽ khiến chú Vẹt của bạn sẽ không ngoan như bạn mong đợi dù bạn nuôi từ nhỏ. Vậy chế độ cho ăn sẽ thế nào khi Vẹt lớn. Hãy cho ăn theo buổi hoặc bữa. nếu có thời gian ở nhà thì nên chia một ngày thành 5 bữa ăn cho Vẹt. Vẹt cứ khi nào dừng ăn là bỏ cốc thức ăn ra, nước thì đảm bảo lúc nào cũng có. Làm vậy sẽ tạo ra cảm giác thèm ăn. Cần ăn —> cần bạn cho ăn (vì trong giai đoạn còn nhỏ nó vẫn quan hệ với bạn qua thức ăn – có thức ăn là dụ đc nó, no rồi thì nó lại chẳng cần bạn nữa). Nếu bạn không có thời gian ở nhà thì cho thức ăn với lượng vừa phải sao cho lúc nó ăn hết thức ăn trước khi bạn đi làm về tầm 2 tiếng thì nó giống như 1 chú cún con. Mỗi khi bạn về mừng quấn lấy bạn. Việc để thức ăn ở cốc cho Vẹt tự ăn vô hình chung tạo cho chim thấy rằng là không có bạn nó cũng có thức ăn – tức là nó có thể sống tự lập. Nếu để như vậy khi thả con Vẹt ra nó rất rễ bay đi vì bản thân nó có thể kiếm thức ăn ở bên ngoài. Và không cần bạn nữa.{:}{:en}Feed your parrot:

  • With straight intestinal structure, parrot can digest all food in maw within 2 hours, the more eupeptic, softer food, the shorter time they digest ( prevent parrots to digest all food eat soon)
  • In the wild, their parents always retrieve for cubs, about 10- 20 min. Depending on the age of the young birds that frequency of retrieve is fast or slow. It is period of time to divide foods for herds. Therefore, with a parrot time you should repeat a meal is about 30-40 minutes one time is justified.
  • Parrot is shouldn’t fed much ( this is very important comply with natural laws, baby bird mustn’t eat full in a times) in order to parrot’s digestive system works very well, avoid eating full today, the next day skip meals

Đút bột cho vẹt non

Feed baby parrot, young parrot

Teach the parrot to eat:

  • When they become adult, we should teach them to eat because we can’t always by them side to care and feed them.
  • Start feed them with harder food. To teach them self-eating habitual, we feed them but now will not put in the mouth. But to close beak and they will eat by themselves. When used to the exercises that we will put food on the cup and put the cup close to the mouth and train them to eat on cup. Next, when parrot familiar with exercise when we can let the parrot eat food in the cup. And the food is still soft foods.
  • Besides, teach them to eat we still put them to creat emotions with them. Next, we mix hard and soft foods to feed them
  • Teach them to eat by themselves before teach fly. Because parrot will be very anorexic, it is quite hard for you to train them to eat in this stage. Why don’t we put them eat on their need? The fact that we put in this stage should only put half of its ability to eat. And allow it to eat the rest of it if it’s hungry it eat more. If no it will eat less. Fit to stomach level if we put it when it does not want to eat will make sense to anorexia entail the following meal.

Tập cho vẹt tự ăn

Parrots eat by themselves

Less people care of feeding adult parrots. This will cause your parrot will not obedient as you would expect though you breed when they were young. What is an adult parrot diet? If you have time at home should be divided into 5 meals a day for Parrots. Parrots stop eating, you dropped into the cup, the water is always guaranteed. Doing so will create cravings. Need eat -> need you feed (because in the period of childhood it was related to you through food – food is enticing it, then it’s no such need you anymore). If you do not have time at home, give food in moderate amounts so that when it eats food before you go to work on range 2 hours, it was like one puppy. Every time you come home, it took you glad wrap. Put foods in a cup for parrot eat creat them see that they also have food when not have you- it means that they can independent living. And they don’t need you anymore.{:}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo