091.709.6677

{:vi}Xích Đu San Hô Lớn{:}{:en}Big Coral Swing{:}

{:vi}Xích Đu San Hô Lớn có tác dụng mài chân vẹt, dành cho vẹt nhỏ và vừa như Ringneck, Xám Châu Phi…{:}{:en}Big Coral Swing is used to polish claws of parrots, for small and medium parrots such as Ringneck, African Grey Parrot{:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo