091.709.6677

BLACK HEADED CAIQUE

{:vi}Vẹt Black Headed Caique thông minh, nhiều năng lượng và không chịu đứng yên. Vẹt thích leo trèo, chơi đùa, cắn gặm. Bạn nên chuẩn bị nhiều đồ chơi và thay đổi liên tục để phù hợp với tính cách ham vui của vẹt.{:}{:en}The Black Headed Caique is intelligent, energetic and very active. It enjoys climbing, playful, bite, gnaw. You should prepare toys and always change to fit its genitive.{:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo