091.709.6677

{:vi}San Hô Thừng Gắn Tường{:}{:en}Wall-hanging Coral Rope{:}

{:vi}Xích Đu San Hô Lớn có tác dụng mài chân vẹt, dành cho vẹt nhỏ và vừa như Ringneck, Xám Châu Phi, Macaw…{:}{:en}Wall-hanging Coral Rope is used for parrots to play, climb, relax and for decoration.{:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo