091.709.6677

{:vi}Dây Thừng Lục Giác{:}{:en}Hexagonal Rope{:}

{:vi}Dây Thừng Lục Giác dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt{:}{:en}Hexagonal Rope is used for parrots to play, climb, relax and for decoration. {:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo