091.709.6677

{:vi}Chén Sứ Đựng Thức Ăn Vẹt{:}{:en}Porcelain Food Bowl for Parrots{:}

30.000

{:vi}Tô chén sứ đựng thức ăn cao cấp, chống lật đổ dành cho vẹt{:}{:en}Porcelain Food Bowl for Parrots{:}

Contact Me on Zalo